അന്യൻ Albert Camus

ISBN:

Published:

Paperback

110 pages


Description

അന്യൻ  by  Albert Camus

അന്യൻ by Albert Camus
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 110 pages | ISBN: | 6.76 Mb

1092-കളില അളജീരിയയിലാണ കഥ നടകകുനനത. മെഴസോവ എനന ചെറുപപകകാരനറെ ജീവിതകഥയാണിത. മെഴസോവിനറെ ജീവിതയാഥാരതഥയങങള പൊടിപപും തൊങങലുമിലലാതെ ഈ നോവലില നിരതതിവെചചിരികകുനനു.നോവലിനറെ ആരംഭതതില അയാൾ തനറെ അമമയുടെ സംസകാരചചടങങില പങകെടുകകുകയാണ. വികരശുനയനയാണ അയാൾ കാണപപെടുനനത.More1092-കളില്‍ അള്‍ജീരിയയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത്.

മെഴ്‌സോവ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതകഥയാണിത്. മെഴ്‌സോവിന്റെ ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലുമില്ലാതെ ഈ നോവലില്‍ നിരത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.നോവലിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ അയാൾ തന്റെ അമ്മയുടെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. വികരശുന്യനയാണ്‌ അയാൾ കാണപ്പെടുന്നത്. തുടര്‍ന്നങ്ങോട്ടുള്ള അയാളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുകയായിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായകസ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നോബല്‍സമ്മാനജേതാവിന്റെ പ്രശസ്തകൃതി.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "അന്യൻ":


lap-design.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us